O‟ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI FАNLАR АKАDЕMIYASI BОTАNIKА INSTITUTI USTAVI